Szerződés európai alkotmány létrehozásáról -
Szerződés európai alkotmány létrehozásáról -
950 Ft

Szerződés európai alkotmány létrehozásáról -

TARTALOM Preambulum 9 Az unió meghatározása és célkitűzései 17 Az alapvető jogok és az uniós polgárság 19 Az unió hatáskörei 20 Az unió intézményei és szervei 24 Intézményi keret 24 Az unió egyéb intézményei és szervei 31 Az unió hatáskörének gyakorlása 32 Általános rendelkezések 32 Különös rendelkezések 35 Megerősített együttműködés 39 Az unió demokratikus működése 40 Az unió pénzügyei 42 Az unió és közvetlen környezete 44 Az uniós tagság 44 Az unió alapjogi Chartája 47 Preambulum 47 Méltóság 48 Szabadságok 49 Egyenlőség 52 Szolidaritás 53 A polgárok jogai 56 Igazságszolgáltatás 58 A charta értelmezésére és alkalmazására vonatkozó általános rendelkezés 59 Az unió politikái és működése 61 Általános alkalmazandó rendelkezések 61 A megkülönböztetés tilalma és az uniós polgárság 62 Belső politikák és tevékenységek 64 Belső piac 64 A belső piac létrehozása és működése 64 A szeméylek és a szolgáltatások szabad mozgása 65 Munkavállalók 65 A letelepedés szabadsága 67 A szolgáltatásnyújtás szabadsága 69 Az áruk szabad mozgása 70 Vámunió 70 Vámügyi együttműködés 71 Mennyiségi korlátozások tilalma 71 Tőke- és fizetési műveletek 72 Versenyszazbályok 74 Vállalkozásokra vonatkozó szabályok 74 A tagállamok által nyújtott támogatások 77 Adózásra vonatkozó rendelkezések 79 Közös rendelkezések 79 Gazdaság- és monetáris politika 82 Gazdaságpolitika 82 Monetáris politika 87 Intézményi rendelkezések 90 Azon tagállamokra vonatkozó külön rendelkezések, amelyek pénzneme az euro 91 Átmeneti rendelkezések 92 Egyéb területekre vonatkozó politikák 97 Foglalkoztatás 97 Szociálpolitika 99 Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 104 Mezőgazdaság és halászat 105 Környezet 109 Fogyasztóvédelem 111 Közlekedés 111 Transzeurópai hálózatok 114 Kutatás, technológiafejlesztés és űrkutatás 115 Energia 118 A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége 119 Általános rendelkezések 119 A határok ellenőrzésével, a menekültüggyel és a bevándorlással kapcsolatos politikák 120 Igazságügy együttműködés polgári ügyekben 123 Iigazságügyi együttműködés büntetőügyekben 124 Rendőrségi együttműködés 127 Azok a területek, ahol az unió támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedéseket tehet 129 Népegészségügy 129 Ipar 131 Kultúra 131 Idegenforgalom 132 Oktatás, ifjúság, sport és szakképzés 133 Polgári védelem 134 Igazgatási együttműködés 135 A tengerentúli országok és területek társulása 135 Az Unió külső tevékenysége 137 Általánosan alkalmazandó rendelkezések 137 közös kül- és biztonságpolitika 139 Közös rendelkezések 139 Közös biztonság- és védelempolitika 144 Pénzügyi rendelkezések 147 Közös kereskedelempolitika 148 Együttműködés harmadik országokkal és humanitárius segítségnyújtás 149 Fejlesztési együttműködés 149 Harmadik országokkal folytatott gazdasági, pénzügyi és műszaki együttműködés 150 Humanitárius segítségnyújtás 151 Korlátozó intézkedések 152 Nemzetközi megállapodások 152 Az unió kapcsolatai nemzetközi szervezetekkel és harmadik országokkal, valamint az unió küldöttségei 155 A szolidaritási klauzula végrehajtása 155 Az unió működése 156 Intézményi rendelkezések 156 Az intézmények 156 Az Európai Parlament 156 Az Európai Tanács 159 A Miniszterek Tanácsa 159 Az Európai Bizottság 160 Az Európai Unió Bírósága 162 Az Európai Központi Bank 170 A Számvevőszék 171 Az Unió tanácsadó szervei 173 A Régiók Bizottsága 173 A Gazdasági és Szociális Bizottság 174 Az Európai Beruházási Bank 175 Az Unió intézményeire, szerveire és hivatalaira vonatkozó közös rendelkezések 176 Pénzügyi rendelkezések 179 A többéves pénzügyi keret 179 Az Unió éves költségvetése 180 A költségvetés végrehajtása és a felmentés 183 Közös rendelkezések 184 Küzdelem a csalás ellen 185 Mererősített együttműködés 186 Közös rendelkezések 188 Általános és záró rendelkezések 193 Jegyzőkönyvek és mellékletek 210 Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt jegyzőkönyvek 210 Jegyzőkönyv a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről 211 Jegyzőkönyv a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról 214 Jegyzőkönyv az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról 217 Jegyzőkönyv a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról 232 Jegyzőkönyv az Európai Beruházási Bank alapokmányáról 254 Jegyzőkönyv az Európai Unió intézményeinek, egyes szerveinek, hivatalainak és szervezeti egységeinek székhelyéről 267 Jegyzőkönyv az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről 268 Jegyzőkönyv a Dán Királyság, Írország valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország EGyesült Királysága, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási szerződéseiről és csatlakozási okmányairól 274 Jegyzőkönyv a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozási szerződéséről és csatlakozási okmányáról 304 Jegyzőkönyv a túlzott hiány esetén követendő eljárásról 344 Jegyzőkönyv a konvergenciakritériumokról 346 Jegyzőkönyv az euro-csoportról 348 Jegyzőkönyv a gazdasági és monetáris unió tekintetében egyes, Nagy-Britannia és Észak-ÍRország EGyesült Királyságára vonatkozó rendelkezésekről 349 Jegyzőkönyv a gazdasági és monetáris unió tekintetében egyes, Dániára vonatkozó rendelkezésekről 352 Jegyzőkönyv Dánia Nemzeti Bankjának egyes feladatairól 353 Jegyzőkönyv a csendes-óceáni pénzügyi közösségi frank rendszeréről 354 Jegyzőkönyv az európai Unió keretében beillesztett schengeni vívmányokról 355 Jegyzőkönyv az Alkotmány III-130. cikke egyes vonatkozásainak az Egyesült Királysága és Írországra történő alkalmazásáról 358 Jegyzőkönyv a határ-ellenőrzési, menekültügyi és bevándorlási politikák, valamint a polgári ügyekben történő igazságügyi, valamint a rendőrségi együttműködés tekintetében az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről 360 Jegzyőkönyv Dánia helyzetéről 363 Jegyzőkönyv a külső határok átlépését illetően a tagállamok külkapcsolatairól 368 Jegyzőkönyv a tagállamok állampolgárai számára nyújtott menedékjogról 369 Jegyzőkönyv az Alkotmány 1-41. cikkének 6. bekezdésével és III-312. ccikkével létrehozott állandó strukturált együttműködésről 371 Jegyzőkönyv az Alkotmány 1-41. cikkének 2. bekezdéséről 374 Jegyzőkönyv a Holland Antillákon finomított kőolajtermékeknek az Európai Unióba történő behozataláról 375 Jegyzőkönyv a Dániában történő ingatlanszerzésről 378 Jegyzőkönyv a tagállamokban történő közcélú műsorszolgáltatás rendszeréről 379 Jegyzőkönyv az Alkotmány III-214. cikkéről 380 Jegyzőkönyv a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról 381 Jegyzőkönyv a Grönlandra vonatkozó különös szabályokról 383 Jegyzőkönyv Írország alkotmányának 40.3.3. cikkéről 384 Jegyzőkönyv az Alkotmány 1-9. cikkének 2. bekezdésével összefüggésben az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásáról 385 Jegyzőkönyv az Európai Közösséget létrehozó szerződést és az Európai Unióról szóló szerződést kiegészítő vagy módosító okmányokról és szerződésekről 386 Jegyzőkönyv az Unió intézményeire és szerveire vonatkozó átmeneti rendelkezésekről 389 Jegyzőkönyv az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási alapról 396 Jegyzőkönyv az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés módosításáról 398 Az Európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt mellékletek 402 Az Alkotmány III-226. cikkében hivatkozott lista 403 Tengerentúli országok és területek, amelyekre az alkotmány III. része IV. címének rendelkezéseit kell alkalmazni 407 Záróokmány 409 Az Alkotmány rendelkezéseire vonatkozó nyilatkozatok 428 Az Alkotmányhoz csatolt jegyzőkönyvekre vonatkozó nyilatkozatok 473 Nyilatkozatok a Dán Királyság, Írország, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Finn köztársaság, és a Svéd Köztársaság csatlakozási szerződéseiről és csatlakozási okmányairól szóló jegyzőkönyvhöz 473 Nyilatkozat az Áland-szigetekről 473 Nyilatkozat a lappokról 473 Nyilatkozatok a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi köztársaság, a Let tKöztársasá, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozási szerződéséről és csatlakozási ományáról szóló jegyzőkönyvhöz 473 Nyilatkozat Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának ciprusi felségterületeiről 474 A Bizottság nyilatkozata Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának ciprusi felségterületeiről 475 Nyilatkozat a litvániai Ignalina Atomerőműről 475 Nyilatkozat a Kalinyingrádi Terület és az Orosz Föderáció egyéb részei közötti, szárazföldi úton történő átutazásról 476 Nyilatkozat a szovákiai Behunice V1 Atomerőmű 1. és 2. blokkjáról 477 Nyilatkozat Ciprusról 477 Nyilatkozat a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvről 478 Nyilatkozat az Unió intézményeire és szerveire vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyvről 478 Nyilatkozat Olaszországról 480 A tagállamok nyilatkozatai A Holland Királyság nyilatkozata az I-55. cikkről 481 A Holland Királyság nyilatkozata a IV-440. cikkről 481 A Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország, a Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Svéd Királyság nyilatkozata 481 A Spanyol Királyságnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának nyilatkozata 481 Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült irályságának nyilatkozata az "állampogár" kifejezés meghatározásáról 481 A Spanyol Királyság nyilatkozata az "állampolgár" kifejezés meghatározásáról 481 Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának nyilatkozata az "állampolgár" kifejezés meghatározásáról 481 A Spanyol Királyság nyilatkozata az "állampolgár" kifejezés meghatározásáról 482 Nagy-Britannai és Észak-Írország Egyesült Királyságának nyilatkozata az európai parlamenti választásokra vonatkozó választójogról 482 A Belga Királyság nyilatkozata a nemzeti parlamentekről 482 A Lett Köztársaság és a Magyar Köztársaság nyilatkozata a közös pénz nevének az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésben szereplő írásmódjáról 482
950 Ft
A vásárlás után járó pontok: 95 Ft
Adatok
Kiadó:
Európai Közösségek
Kiadási év:
2005
Kötés:
papír / puha kötés
Oldalszám:
490
Minőség:
jó állapotú antikvár könyv
ISBN:
928243110X
Hasonló termékek